Welsh Schools & Colleges Vase

FixturesResults

7 February 2018

Round 1

Aberdare v Plasmawr
Bro Morgannwg v Bye
Olchfa v Bro Pedr
Rhydywaun v Caerleon
Ysgol y Strade v Pembroke College

14 February 2018

Round 1

Mountain Ash/St John v Llanishen